|  
دوشنبه 23 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی شماره تماس
 1   علی اصغر   آمینون   مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   رئیس اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی   معاونت آموزشی       
 2   حسین   پور قاسمی   حقوق   کارشناس روابط عمومی   روابط عمومی       
 3   مهدی   جوکار   مدیریت   کارشناس امور فرهنگی(فوق برنامه)   دفتر فرهنگ      داخلی 433 
 4   علیرضا   عمان   مهندسی کشاورزی- زراعت   رئیس اداره کارگزینی هیات علمی   معاونت آموزشی       
 5   سیدجلال   غائب   مهندسی برق   مدیر حراست   حراست       
 6   سیده اکرم   محتشمی      رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی   معاونت آموزشی       
 7   جعفر   مهدوی نژاد   مهندسی کشاورزی- زراعت   مدیر آموزش   دانشکده کشاورزی       
 8   علیرضا   نوبری   مدیریت   رئیس اداره آموزش کشاورزی   معاونت آموزشی       
 9   علی   نوری   مدیریت   مسول آموزش   معاونت آموزشی       
 10   محمدحسین   واثقی   مدیریت   کارشناس دفتر فرهنگ   دفتر فرهنگ       
 11   سید محمدحسین   وکیلی   حسابداری   کارشناس کتابخانه   معاونت پژوهش و فناوری       
 انتخاب وب سایت