|  
يکشنبه 26 ارديبهشت 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
درباره واحد > قوانین و مقررات

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

معرفی پرسنل حوزه معاونت آموزش

معاون آموزشی : آقای دکتر نیما هاشمی
 مدیر آموزش: آقای جعفر مهدوی نژاد
 مسئول امتحانات : آقای علی دهقانپور
مسئول برنامه ریزی : آقای علی نوری 

خدمات آموزش: سرکار خانم سعیدی
سرپرست کارگزینی هیأت علمی : آقای علیرضا عمان
انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیل

ماده 4: دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای انتخاب واحد درسی به واحد های دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند. لیکن درصورتی که این امر به تاخیر افتد تاخیر بیش از سه شانزدهم ساعت هر درس بیشتر نشود ، انتخاب واحد درسی دانشجو با تأیید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است . در این حال مدت تأخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود.

ماده 14: هر درس از نظر ارتباط با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود.

ماده 19:تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی‌تواند از 12 واحد کمتر و 20 واحد بیشتر باشد.

واحد های درسی دوره تابستان

ماده 27:  حداکثر واحدهای انتخابی مجاز برای دوره تابستانی 6 واحد است و برای دانشجویان که در تابستان فارغ التحصیل می‌گردند 7 واحد می‌باشد.

ماده 31: غیبت غیر موجه : دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری ، علمی یا نظری – عملی ، کار آموزی و کارورزی تا حد سه درس در طول نیمسال موجب حذف آن درس خواهد ‌شد ولی برای بیش از سه درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.

ماده 32: غیبت موجه :دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری ، علمی یا نظری – عملی ، کار آموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب حذف آن درس می‌شود.

ماده 35:غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیر موجه تا 3 درس موجب حذف آن درس یا دروس می‌شود.

حذف اضطراری

ماده 37: دانشجو می‌تواند تا پنج هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی – نظری خود را حذف کند مشروط به اینکه واحدهای درسی باقی مانده وی از حداقل مجاز (دوره ای 12 واحد ، پاره وقت 10 واحد، آموزش معلمان 8 واحد) کمتر نشود.

درس ناتمام

ماده 43: در مواردی مانند دروس پروژه نهایی ، کارآموزی ، کارورزی ، عملیات صحرایی و تمرین دبیری در صورتی که به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول مدت تعیین شده که ذیلاً درج می‌گردد میسر نباشد ، آن درس یا دروس نا تمام تلقی شده و حذف می‌گردد و دانشجو موظف است با نظر گروه در نیمسال بعد مجدداً انتخاب و حتی الامکان با همان استاد بگذراند.

چنانچه دروس موضوع ماده 43 در نیمسال دوم سال تحصیلی ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصت داده شود که بدون ثبت نام مجدد حداکثر تا پایان دوره تابستان تکمیل و عرضه کند اما اگر در دوره تابستان یا نیمسال اول ارائه گردد حداکثر تا پایان نیمسال اول تکمیل و تحویل نماید.

 

دانشجوی مشروط:

ماده 46:دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته که در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند «میانگین نمرات نیمسالی آنان کمتر از 12 باشد» اخراجی تلقی می‌گردند.

تبصره 1-  به دانشجویانی که برای اولین بار مشمول ماده 46 می‌گردند در صورتی که میانگین کل نمرات آنها حداقل 10 باشد یک بار ارفاق می‌گردد تا تحصیل نمایند.

تبصره 2- به دانشجویان مشمول تبصره یک این ماده که در ترم ارفاقی و نیمسال‌های بعد از آن مجدداً مشروط شوند به شرط اینکه ،‌ هم میانگین ترمی و هم میانگین کل (هر دو)11 و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصیل از طرف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی داده شود.

ماده 48: دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، حداکثر دو نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.          

 مراحل مرخصی تحصیلی:

دانشجو می‌تواند در هر یک از دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته حداکثر دونیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند ،‌ لذا دانشجو باید تقاضای مرخصی تحصیلی خود را به صورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد ، به اداره آموزش واحد دانشگاهی ذیربط تسلیم و پس از گذراندن مراحل مالی تاییدیه آنرا دریافت نماید .آموزش واحد دانشگاهی زمانی با درخواست مرخصی موافقت می نماید که دانشجو از نظر گذراندن بقیه دروس دوره دچار مشکل نگردد.

مشروطی و شرایط آن:

میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 12 باشد (کارشناسی و کاردانی ) در غیر این صورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود که جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال نخواهد داشت .

دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته ، که در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند اخراجی تلقی خواهند شد ولی اگر برای بار اول باشد در صورتیکه میانگین کل نمرات آنها حداقل 10 باشد یک بار ارفاق جهت ادامه تحصیل به آنها داده خواهد شد.

ثبت نام با تأخیر:

حداکثر تأخیر متقاضی برای ثبت نام در مقطع کاردانی و کارشناسی یکسال از زمان پذیرش در آزمون ورودی می‌باشد مشروط به اینکه هنگام مراجعه از نظر نظام وظیفه و مدرک پایه منعی نداشته باشد.

فراغت از تحصیل:

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد در غیر اینصورت مدرک مرسوم دانشگاهی به وی اعطاء نمی گردد.

 

مراحل ثبت نام

هر سال پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و تاریخ اعلام مراجعه جهت ثبت نام ،تیم ثبت نام به ترتیب ذیل در مکان ..... ( قبل از ثبت نام اعلام میگردد) تشکیل و عملیات ثبت نام انجام می‌شود.
 

  •  احراز هویت
  • کنترل مدارک پایه
  • کنترل بخش نظام وظیفه
  • صدور فیشهای ثبت نام
  • اخذ شماره دانشجویی و معرفی به سیستم
  • کنترل فیش‌های واریزی و ثبت در سیستم
  • کنترل و تکمیل اطلاعات اولیه در سیستم و انتقال عکس به سیستم
  • انجام امور مربوط به پژوهش و صدور کارت کتابخانه
  • کنترل مدارک بایگانی و اخذ آن

 

روش انتخاب واحد در هر نیمسال

پرداخت وجه از طریق سامانه الکترونیکی بانک ملی

پرداخت از طریق حساب سیبا بانک ملی بدون نیاز به مراجعه حضوری

روش اول

مراجعه به وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به آدرس: www. iau-saveh.ac.ir   و انتخاب گزینه ثبت نام اینترنتی انتخاب گزینه پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی ، در این حالت کل وجه ثبت نام دانشجو با مانده بدهی آن از نیمسال قبل مشخص می‌شود(بدهی قبلی شهریه ثابت) گزینه ورود به سایت بانک ملی را انتخاب کرده و شماره کارت 16 رقمی و شماره رمز (دوم ) و شماره CVV2 وارد نمائید در اینصورت اگر عملیات موفق آمیز باشد و دانشجو در حساب ملی کارت خود به اندازه شهریه اعلام شده موجودی داشته باشد انتقال وجه انجام می‌شود و پیغامهای آن‌ در صفحه ظاهر خواهد شد.

از سایت بانک ملی خارج شده و به صفحه ثبت نام برگردید تا مراحل ثبت نام تکمیل گردد. این پورسه الزامی است و در صورتیکه مستقیماً‌ از صفحه بانک بدون برگشت به صفحه دانشگاه خارج شوید اسناد مالی پرداخت شما ثبت نخواهد شد.

« دانشجویان جهت افتتاح حساب و دریافت ملی کارت در اسرع وقت به یکی از شعبات بانک ملی در سراسر کشور مراجعه نمایند«

روش دوم

پس از مراجعه به بانک ملی ، وجه شهریه ثابت ثبت نام و بدهی قبلی خود را حداقل 72 ساعت قبل از انتخاب واحد و حذف و اضافه به حساب ذیل همراه با کد شناسه مالی واریز نمایید و جهت انتخاب واحد به سایت اینترنت دانشگاه مراجعه نموده و واحدهای مورد نظر را انتخاب ، ثبت و تائیدیه آن را دریافت نمایید( مسئولیت رعایت مقررات آموزشی بر عهده دانشجو می باشد) ضمناً جهت دریافت کد شناسه به امورمالی مراجعه نمایید

دانشجویانی که موارد خاصی در ثبت نام مالی و پرداخت شهریه دارند مثل وام – تخفیف و یا تقسیط باید به محل امور مالی دانشگاه مراجعه حضوری نمایند.

شماره حساب سیبا بانک ملی (همراه با کد شناسه مالی)                                  0103508507003

 

 

 

 

 

حوزه معاونت دانشجویی   

 در راستای نیل به اهداف عالیه و ایجاد فضای آرام برای دانشجویان گرامی و آرامش خاطر برای خانواده های آنها در این حوزه کلیه همکاران سعی خود را به کار گرفته اند که با تلاشی دو چندان در هر چه بهتر نمودن فضای موجود اقدام نمایند.

دوایرحوزه معاونت دانشجویی به شرح ذیل میباشد:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل فعالیت

 1

محمد شریف مقدسی

معاون دانشجویی

ساختمان اداری

 2

جواد نایینی

مدیر امور دانشجویی

ساختمان اداری

 3

رضا اسماعیل محمدی

متصدی اموردانشجویی(امور دفتری و بایگانی)

ساختمان اداری

 4

طاهره عطاییان

کارشناس فارغ التحصیلان

ساختمان اداری

 5

علیرضا خبیری

متصدی امور دانشجویی (نقل و انتقالات)

ساختمان اداری

6

عطیه فخیمی

رئیس اداره فارغ التحصیلان

ساختمان اداری

7

علیرضا خبیری

امور مشمولین

ساختمان اداری

8

محسن رضایی مسئول رستوران رستوران دانشگاه

9

فاطمه تنها

مسئول امور خوابگاهها(خواهران)

 

10

عفت اسفندیاری

کارشناس فارغ التحصیلان

ساختمان اداری

11

رقیه احدی

 

کارشناس امور دانشجویی( راهنمایی و مشاوره)

 

12

فاطمه کریمی

متصدی فارغ التحصیلان

 

13

نسرین باغکی

متصدی فارغ التحصیلان

ساختمان اداری

14

شاهپور قنبری

رئیس اداره تربیت بدنی

سالن ورزشی 1

15

رقیه بابایی

کارشناس امور تربیت بدنی (خواهران)

سالن  ورزشی و ساختمان اداری

16

معصومه فانی

کارشناس فارغ التحصیلان

ساختمان اداری

17

محمد محبعلی

مسئول امور خوابگاهها(برادران)

خوابگاه برادران

18

رقیه احدی

کارشناس امور دانشجویی( راهنمایی و مشاوره)

 

 

     

 

 

فارغ التحصیلان

فارغ التحصیل به فردی گفته می شود که بر اساس ضوابط مصوب در دانشگاه پذیرفته شده و کلیه دروس رشته مقطع تحصیلی را مطابق با سر فصل مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری بر مبنای آئین نامه و قوانین آموزشی گذرانیده باشد. دانشجویان در آغاز ترم آخر موظفند مدارک خود را شامل ( ارزش تحصیلی مدرک پایه، فیش هزینه   فارغ التحصیلی، تمبر مالیاتی، عکس و اصل مدرک پایه ) به کارشناس آموزش مربوطه تحویل دهند.

پس از پایان امتحانات ترم آخر و ثبت قطعی نمرات پرونده توسط مسئول آموزش به کارشناس فارغ التحصیلان (آقای علیزادگان -ساختمان اداری)تحویل داده می شود .

کارشناس فارغ التحصیلان پس از بررسی کلیه مدارک و تطبیق کلیه واحدها برابر سرفصل مصوب آئین نامه آموزشی و صدور تسویه حساب، پرونده را جهت تأیید نمرات و صدور مدرک تحویل اداره فارغ التحصیلان می نماید.

فارغ التحصیلانی که از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند ( مشمولین) موظفند قبل از اتمام مهلت شش ماهه فراغت از تحصیل برای انجام تسویه حساب و دریافت معرفی نامه جهت ارائه به بخش وظیفه عمومی به اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایند در غیر این صورت عواقب ناشی از آن به عهده شخص فارغ التحصیل می باشد. فارغ التحصیلان رشته های پرستاری و دامپزشکی موظفند بعد از اتمام دوره طرح گواهی خود را به اداره فارغ التحصیلان ارائه نمایند تا اقدامات لازم برای صدور مدارک آنان انجام شود. فارغ التحصیلانی که مشکل نظام وظیفه ندارند(به جز رشته های پرستاری و دامپزشکی) یکماه بعد از تسویه حساب برای دریافت مدرک فراغت از تحصیل مراجعه نمایند.

الف) مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت :

1ـ اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت بدون غیبت اولیه و یا برگه اعزام به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن و یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر (جهت آقایان) 2ـ ارائه برگه سوم تسویه حساب3ـ ارائه برگه مجوز تحویل مدرک از امور مالی 4 ـ ارائه برگه مجوز تحویل مدرک از صندوق رفاه

ب) مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه: ارائه اصل گواهینامه موقت

ج)مدارک لازم جهت دریافت ریز نمرات قابل ترجمه: 1ـ تصویر شناسنامه 2- تصویر دانشنامه3ـ واریز مبلغ 55000 ریال به حساب سیبا    0104460446004   بانک ملی

توجه: مدرک فارغ التحصیلی (موقت یا دانشنامه) فقط به خود فرد یا افراد دارای وکالت نامه رسمی تحویل خواهد شد

 

 

بیمه دانشجویی

به منظور تأمین خدمات رفاهی، خدمات بیمه ای در قالب صندوق های بیمه ای دانشگاه با شرایط ذیل تشکیل گردیده است.

1ـ کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل عضو صندوق مذکور قرار می گیرند.

2ـ تعهد صندوق مذکور فقط در حد جبران خسارت ناشی از حادثه در زمان حادثه بوده و هزینه تداوم درمان و بیماری قابل قبول نمی باشد.

3ـ مدارک لازم برای دریافت خسارت حوادث می بایست حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ وقوع حادثه تکمیل و به سازمان مرکزی ارسال گردد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت حوادث دانشجویی از صندوق حوادث دانشگاه:

1ـ اصل نمونه برگ 114/16 تکمیل شده با اعلام شماره حساب بانکی واحد.  

 2ـ اصل گزارش حادثه و درخواست دانشجو با ذکر تاریخ دقیق، نوع و علت حادثه و با بررسی دقیق و مهر و تأیید مسئولین واحد.3ـ اصل گزارش حادثه تنظیمی نیروی انتظامی و کروکی راهنمایی و رانندگی یا تصویر برابراصل شده دادگستری با ذکر مشخصات مصدوم در آن (در مورد حوادث و تصادفات جاده ای).

4ـ اصل صورت هزینه ها و مدارک درمانی و بیمارستانی زمان حادثه (صورت هزینه های تداوم درمان پس از حادثه قابل قبول نمی باشد.)

5ـ اصل گواهی فوت صادره اداره ثبت احوال منضم به اصل مجوز دفن و معاینه جسد پزشکی قانونی یا تصویر برابر اصل شده آن توسط دادگستری (در مورد حوادث منجر به فوت).

6ـ اصل گواهی پزشکی قانونی مبنی بر اتمام درمان و تعیین درصد نقص عضو احتمالی حادث شده یا تصویر برابر اصل شده آن توسط دادگستری(در مورد حوادث منجر به نقص عضو).

خوابگاه : 

بخش خوابگاه در دو قسمت خواهران و برادران سعی در ایجاد فضای امن و راحت جهت رفاه حال دانشجویان میباشد.

نحوه ثبت نام : 1. مراجعه به امور دانشجویی ( خواهران و برادران ) جهت دریافت فرم ثبت نام 2. مراجعه به امور دانشجویی جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خوابگاه 3. در صورت موافقت با ثبت نام در خوابگاه ، دریافت فیش از امور دانشجویی   4. ارائه فیش واریزی و مدارک لازم ( 2 قطعه عکس ، یک برگ تصویر شناسنامه ) به مسئولین مربوطه 5. دریافت کارت خوابگاه از امور دانشجویی ((اولویت ثبت نام خوابگاه با دانشجویانی می باشد که از راههای دور جهت تحصیل مراجعه می نمایند.))            

 

نقل و انتقالات :

ضوابط و زمان نقل و انتقالات

1ـ درخواست انتقال دانشجویان از پانزدهم خرداد ماه هر سال تا پایان پانزدهم شهریور ماه جهت نیمسال اول و از پانزدهم آذر ماه تا پانزدهم بهمن ماه جهت نیمسال دوم هر سال از طریق واحد ها و مراکز آموزشی قابل دریافت میباشد و بررسی و اقدام آن تا قبل از اتمام آخرین مهلت ثبت نام آموزشی در واحد مقصد امکان پذیر است.

انتقال ومیهمانی درشرایط کلی

ماده 1 : جدول همترازی

1-1): انتقال یا میهمانی به گروه 1 جدول همترازی ( واحدهای دانشگاهی مستقر در شهر تهران) به طور مطلق ممنوع میباشد.( به استثنای موارد خاص آیین نامه )

2-1) : انتقال دانشجویان در داخل هر یک از گروه های جدول همترازی ( به استثنای گروه های 1 و 2) و به گروه های پایین تر جدول همترازی با موافقت واحد های مبدأ و مقصد امکان پذیر است.

4-1): انتقال از گروه های جدول همترازی تا یک گروه بالاتر و میهمانی تا 2 گروه بالاتر ( به استثنای گروه 1 و 2 ) با موافقت واحد های مبدأ و مقصد امکان پذیر است. متمم بخشنامه ماده 1- کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای ممنوعیت انتقال و مهمان در ماده 1

انتقال ومیهمانی درموارد خاص

ماده 2 : ازدواج - فوت

 ماده 3 : چند دانشجویی ، کارکنان دولت

 ماده 4: شاهد وایثارگر ، هیأت علمی ، دانش آموزان سما ، بیماران خاص و معلولین

مدارک مثبته لازم جهت هر یک از مواد آئین نامه به همراه سایر ضوابط آنها در تابلوی اعلانات  نصب گردیده است.

تبصره :   برابر اصل نمودن مدارک مثبته مربوط به هر یک از مواد آیین نامه بایستی توسط واحد مربوطه با درج مهر واحد یا بطور رسمی از طریق دادگستری یا مجتمع قضایی صورت پذیرد.

لازم به ذکر است غیر از ماده 1 (جدول همترازی) ، سایر موارد نیاز به ارائه مدارک دارد.

متمم بخشنامه : ماده2 ازدواج

 انتقال (دائم و موقت) دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای که پس از ثبت نام در آزمون ازدواج نموده به واحدهای گروه یک به شرط احراز حداقل نمره در مقصد امکان پذیر می باشد.

 انتقال دائم و موقت دانشجویان متاهل (زن و مرد) مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای که پیش از ثبت نام در آزمون ازدواج نموده اند ممنوع می باشد.13

 

نکات قابل توجه:

1. انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت نداشتن منع ادامه تحصیل و مطابق شرایط آئین نامه امکان پذیر است.

2. انتقال دائم دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه فقط یکبار امکان پذیر است.

3. انتقال دائم دانشجویان در تمامی موارد آئین نامه در ترم آخر تحصیلی ممنوع است.

4.میهمانی دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه به مدت دو نیمسال امکان پذیر است.

5. انتقال یا میهمانی دانشجویان متأهل، همسر و فرزند هیأت علمی دانشگاه، خانواده محترم شهدا و ایثارگران و دانش آموزان ممتاز سما در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه طبق جدول « بند الف، تبصره 3» از بدو قبولی امکان پذیر است.

6. انتقال یا میهمانی دانشجویان مطابق موارد همطرازی، چند دانشجویی، فوت و کارکنان دولت پس از گذشت یک نیمسال از قبولی در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه امکان پذیر است.

7. انتقال دانشجویان از یک واحد دانشگاهی به واحد دیگر که همان رشته و مقطع تحصیلی دائر است، میسر می باشد.

8. انتقال دانشجویان نظام پاره وقت به واحدی که رشته گرایش مربوطه به صورت تمام وقت در آن دائر است، میسر می باشد. این افراد می توانند پس از انتقال به واحد مقصد با دانشجویان تمام وقت رشته مربوطه تحصیل نمایند و در پایان، مدرک فراغت از تحصیل با عنوان پاره وقت دریافت نمایند.

تربیت بدنی :

بخش تربیت بدنی دارای فضایی به مساحت 19000 متر مربع و زمین چمن فوتبال با وسعت 7200 متر مربع دارای امکانات زیز میباشد : سالن تنیس روی میز ـ سالن کشتی ـ سالن ورزش های رزمی ـ سالن بدنسازی ـ سالن شطرنج و سالن چند منظوره برای رشته های والیبال ـ فوتسال ـ هندبال ـ بسکتبال و بدمینتون که در مجموعه ورزشی شهداء دانشجو قرار گرفته است.

برگزاری مسابقات در دو بخش خواهران و برادران به شرح ذیل صورت می گیرد :

الف) مسابقات مربوط به خواهران عبارت است از رشته های   والیبال ـ بسکتبال ـ هندبال ـ آمادگی جسمانی ـ پینگ پنگ ـ شطرنج ـ بدمینتون ـ فوتسال و کاراته.

ب) مسابقات مربوط به برادران عبارت است از رشته های   فوتبال ـ فوتسال ـ والیبال ـ بسکتبال ـ هند بال ـ بدمینتون ـ پینگ پنگ ـ تکواندو ـ جودو ـ دو و میدانی ـ کشتی آزاد ـ کشتی فرنگی ـ کاراته ـ آمادگی جسمانی - شطرنج - کوهنوردی

دانشجویان عزیز میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به تربیت بدنی دانشگاه مراجعه نمایند. 

 

سلف سرویس:

دانشجویان جدیدالورود به منظور دریافت کارت سلف سرویس ، می توانند حداکثر تا اوایل آبان ماه مبلغ 60000ریال به شماره حساب 0105652339006 واریز نموده و همه روزه به واحد اتوماسیون سلف سرویس مراجعه نمایند.

نحوه رزرو توزیع غذا:

 دانشجویان می توانند همه روزه از ساعت 17 ـ 8 با همراه داشتن کارت سلف سرویس جهت رزرو غذا به مدت یکماه به سلف سرویس مراجعه نمایند.توزیع غذا همه روزه به جز روزهای تعطیل و جمعه از ساعت 11 لغایت 14 انجام خواهد شد.

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه

این مرکز در طول ایام هفته همه روزه با توجه به جدول زمان بندی آماده ارائه خدمات لازم توسط اساتید مجرب در زمینه های مختلف می باشد.

کاردانشجویی

به منظور بهره گیری از توانمندی های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی و ایجاد زمینه مناسب کسب تجربه برای دانشجویان وکمک به آنان در جهت تأمین بخشی از مخارج تحصیلی، مواردی به شرح ذیل تبیین گردیده است.

شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی

1 . گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی

2 . داشتن صلاحیت های عمومی، حسن سلوک و اخلاق حسنه

3 . نداشتن سابقه در کمیته انضباطی دانشجویی واحد 

4 . نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه های جاری به تشخیص مسئول واحد

5 . داشتن میانگین حداقل 12 برای دوره های کاردانی و کارشناسی و 14 برای مقاطع بالاتر

6 . داشتن اعلام نیاز از معاونت های ذیربط برای انجام کاردانشجویی      

7 . داشتن کارایی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون ذیربط

 

تخفیف های دانشجویی

 تخفیف شهریه کارکنان                                  

 تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز علمی

تخفیف شهریه نفرات برتر آزمون سراسری

تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز ورزشی    

 تخفیف شهریه دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم

تخفیف شهریه نفرات برتر مسابقات فرهنگی، هنری 

تخفیف شهریه دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان

تخفیف شهریه دانشجویان دارای عناوین علمی

تخفیف شهریه دانشجویان عضو انجمن های علمی

تخفیف شهریه دانشجویان بیماری های خاص

تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارند

 شرح کامل آیین نامه تخفیف شهریه تحصیلی در تابلوی اعلانات واقع در طبقه سوم ساختمان اداری نصب گردیده است.

 کمیته انضباطی

نظر به قداست علم و اخلاق در محیط های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و لزوم رعایت کلیه موازین شرعی و مقررات دانشگاهی و پاسداری از نظم و انضباط در محیط دانشگاه و حفظ شئون و حیثیت دانشجو که مالا منجر به ایجاد زمینه لازم جهت شکوفایی استعداد دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی میگردد، این آیین نامه تصویب و مورد اجرا قرار می گیرد .

جرایم و تخلفات دانشجویی

الف- جرایم عمومی دانشجویان از قبیل : تهدید-تطمیع-توهین-ضرب و جرح-جعل-سرقت-رشوه-اختلاس و قتل و ...                            

الف.2- ضرب و جرح     الف.3 – جعل     الف.4 – سرقت    الف.5 - رشوه یا اختلاس     الف.6 – قتل   

ب - تخلفات آموزشی و اداری      

ب.1 - تقلب در امتحان      ب.2 - فرستادن دیگری به جای خود به امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان    ب.3- ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود     ب.4- ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا خوابگاه یا سایر اموال بیت المال           

ج - رسیدگی به تخلفات سیاسی   

شامل ایجاد اخلال در نظم دانشگاه، فعالیتهای غیر قانونی سیاسی اجتماعی، توهین به شعائر اسلامی و ملی و...

 

د - رسیدگی به تخلفات اخلاقی      

1- استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوحه های رایانه ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش یا تکثیر و توزیع اینگونه وسائل   

2- عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل   

3 - استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب ، مجلات ، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو و لعب

4 - عدم رعایت شئونات دانشجوئی      

و سایر مواردی که مشمول بخشنامه تخلفات دانشجویی خواهد شد.

تخلفات آموزشی

1- موارد تخلف

 همراه داشتن هر شیء که طبق آیین نامه امتحانات همراه آوردن آن در جلسه امتحان ممنوع است ( از جمله کتاب ، جزوه ، برگ یادداشت ، موبایل ، ام پی تری پلیر ، ماشین حساب و ... ) مگر با مجوز استاد مربوطه

2- موارد تقلب

استفاده غیر مجاز از کتاب ، جزوه ، برگ یادداشت ، ماشین حساب و ... و استفاده از موبایل ،                                 mp3player و ... در جلسه امتحان در جهت پاسخگویی به سؤالات یا هر عملی که منجر به تغییر نمره دانشجو از منبعی غیر از دانسته های خود دانشجو شود با تأیید استاد مربوطه

3- خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان

4- فرستادن دیگری به جای خود به امتحان

5- شرکت به جای دیگری در امتحان

 

 

حوزه معاونت اداری ومالی

مراحل ثبت نام :

1- واریز شهریه ( ثابت و متغیر ) بصورت الکترونیکی بانک ملی از طریق کارت و واریز به حساب سیبا بصورت online

2- واریز بصورت فیش از طریق سیبا بانک ملی به شماره حساب 0103508507003 قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران 72 ساعت قبل از انتخاب واحد و یا حذف و اضافه

3- در حذف و اضافه واریز شهریه متغیر و ثبت آن (‌همانند مراحل بالا) در امور مالی (آقایان ‌محرق – خردپی)

4- در صورت عدم بدهکاری دریافت پرینت درسی واحدها با مراجعه به اینترنت و انتخاب برگه هفتگی

5-اینترنت قابلیت اطلاع از وضعیت مالی ( بدهکاری و یا عدم بدهی) مبلغ شهریه را دارد.

(( در کلیه مراحل بالا نیازی به مراجعه حضوری دانشجو نمی باشد))

نکته مهم : خواهشمند است فیشها را تا زمان اتمام تحصیل نزد خود نگهداری نمایید

در صورت مرخصی دریافت فرم مرخصی و واریز شهریه مرخصی به بانک و ثبت آن توسط امور مالی و بلامانع شدن آن از طرف امور مالی به آموزش

در صورت گرفتن تخفیف با توجه به شرایط خاص با اعلام شهریه مراجعه به حوزه ریاست و دریافت نامه با امضاء ریاست محترم دانشگاه و مراجعه به امور مالی جهت ثبت تخفیف و اخذ تائید مالی از امور مالی (آقایان محرق – خردپی) 

در صورت وجود هر گونه مشکل با قسمت امور مالی دانشگاه (آقایان محرق و خردپی ) تماس حاصل نمایید

پرداخت وام شهریه به دانشجویان بدین صورت می باشد .

وام شهریه کوتاه مدت : که باز پرداخت آن در طول یک ترم تحصیلی می باشد و نیازی به ضامن کارمند یا کاسب نمی باشد

وام شهریه میان مدت :‌ بازپرداخت در طول یک سال تحصیلی میباشد یک نفر ضامن کارمند ( رسمی) یا کاسب ( معتبر ) می بایستی باز پرداخت اقساط را تضمین نمایند .

وام شهریه بلند مدت  : باز پرداخت بعد از فراغت از تحصیل : این وام ها معمولاً از طریق بودجه هایی است که دولت به صندوق رفاه تخصیص میدهد قابل پرداخت می باشد و یک نفر ضامن می بایستی باز پرداخت اقساط را ضمانت نماید .

 

شرایط عمومی قرض گیرنده : نداشتن بیش از یک ترم مشروطی در طول تحصیل – در صورت دو ترم مشروطی به شرطی که معدل کل بالای 12 باشد وام پرداخت می گردد .

ثبت نام در حد اقل 12 واحد درسی برای دانشجویان کاردانی – کارشناسی و هشت واحد درسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد - تائید اخلاق رفتار توسط معاونت دانشجویی 

مبلغ وام برای دانشجویان  کارشناسی           50% کل شهریه ترم

 //        //       //            کاردانی                      60%     //         //

 //        //        //              ارشد            40%      //        //            

پس از انتخاب واحد و مشخص شدن مبلغ شهریه مراجعه به صندوق رفاه جهت دریافت فرم وام – صندوق پس از کنترل بدهی در صورت بدهی نداشتن فرم وام شهریه به دانشجو تحویل می گردد . ( آقای مردانه )‌ و دانشجو پس از تکمیل فرم و تائید آموزش و امور دانشجویی دانشگاه و آموزش – عدم مشروطی بیش از یک ترم ) (‌امور دانشجویی – نداشتن مسئله اخلاقی و انضباطی ) فرم را در صورت یکساله بودن وام می بایستی توسط ضامن نیز تکمیل نمایند (‌آقای مردانه )

پس از تحویل فرم تکمیل شده و ضمائم مربوطه به ضمانت وام – وام به حساب شهریه دانشجو واریز می گردد و دانشجو می بایستی در سر رسیدهای مشخص شده توسط صندوق رفاه که طی برگه ای به عنوان نحوه واریز اقساط در اختیار دانشجو قرار می گیرد نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید .

نحوه اقساطی کردن شهریه دانشجویان به این صورت است که اگر دانشجویان شرط معدل دریافت وام را داشته باشند و متقاضی وام باشند مراحل بالا را طی می کنند و وام می گیرند .

 

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

سایت خبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه از سال 1384  فعالیت خود را آغاز نموده و تاکنون فعالیت خود را ادامه می دهد ؛ هدف از راه اندازی اسن سایت ، اطلاع رسانی به روز و بموقع از فعالیتهای جاری دانشگاه به مخاطبین از جمله مسئولین ، اساتید ، دانشجویان ، خبرگزاریها ، مطبوعات شهرستان و روزنامه های فرهیختگان و آفرینش و نشریات برگ فرهن و معرفت و خبرگزاری آنا و ... میباشد و تاکنون تعامل بسیار مطلوبی با خبرگزاریها و جراید مذکور داشته و به لطف خداوند متعال در سالهای 84-85-86-87-88-89-90 حائز رتبه اول در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور گردیده است.

در این سایت علاوه بر درج اخبار روزنامه ، معرفی حوزه های مختلف دانشگاه ، اطلاعیه های مربوط به امور ثبت نام و امتحانات و آزمونها ، اطلاع رسانی از برد امور کلاسها ، عضویت دانشجویان در سایت ، ارتباط با ریاست واحد ، گالری تصاویر و مناسبتها و همچنین لینک سایتهای مرتبط با دانشگاه درج شده است. جهت ارتباط با دفتر خبرگزاری

با شماره تلفن 42433308 - 086 تماس و یا به آدرس www.anasaveh.ir مراجعه نمایید.

  

حوزه دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی : خانم دکتر اعظم یوسفی

دفتر فرهنگ اسلامی اسلامی دانشگاه در دانشکده های مختلف بشرح ذیل می باشد:

دانشکده کشاورزی : طبقه همکف اتاق معارف اسلامی با مسئولیت آقای علی اصغر سعادت پور

 

دانشکده علوم انسانی : طبقه دوم با مسئولیت آقای محمد جواد قاسمی

راهنمای فعالیتهای فرهنگی

1-ستاد شاهد و ایثارگران:

 کلیه دانشجویان عزیز شاهد و جانبازان 25% به بالا و فرزندانشان با ارائه معرفی نامه و مراجعه به خانم زهرا ساوه ای (مستقر سایت میدان فلسطین ) و تشکیل پرونده از خدمات و امتیازات ویژه بهره مند شوند.

2- کانون قرآن و عترت:

فعالیتهای مربوط به قرآن و نماز و برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت و تهیه کتب آشنایی با قرآن و برگزاری مسابقات فرهنگی از وظایف این حوزه بوده که آقای محمد جواد قاسمی مسئول کانون قرآن و عترت برادران و خانم جعفری نژاد مسئول کانون قرآن و عترت خواهران (مستقر در طبقه اول دانشکده فنی و مهندسی) می باشند.

3- حج عمره دانشجویی:

همه ساله طبق دستور العمل ثبت نام عمره دانشجویی انجام شده و بر اساس سهمیه اختصاص یافته به قید قرعه افراد انتخاب و به سرزمین وحی مشرف می‌شوند. که مسئولیت آن بعهده آقای مهدی جوکار می باشد

4- اردوها:

جهت تشویق دانشجویان اردوهای توجیهی – منتخبین – سیاحتی و زیارتی بر اساس دستوالعمل و رعایت ضوابط در طول ترم برگزار می‌شود . جهت کسب اطلاعات بیشتر به آقای مهدی جوکار مراجعه شود.

5- کانونهای فرهنگی و هنری:

 تعداد 9 کانون فرهنگی هنری شامل کانون نماز – کانون نشر وادب – کانون فیلم و عکس – کانون هنرهای تجسمی – کانون نجوم – کانون تئاتر – کانون موسیقی – کانون شعر و اندیشه – کانون ایرانگردی و جهانگردی می‌باشد که جهت عضویت در کانون‌های یاد شده به آقای مهدی جوکار مراجعه نمائید.

6- نشریات :

 تعداد 10 نشریه با عناوین مختلف فرهنگی – اجتماعی علمی بصورت ماهانه و فصلنامه منتشر می‌شود .

عزیزانی که مایلند در زمینه های فوق فعالیت نمایند به آقای محمد جواد قاسمی مراجعه نمائید.

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 معاون پژوهشی :آقای دکتر انوش اقدامی

مدیر پژوهشی : آقای مهندس علی الیاسی

باشگاه پژوهشگران جوان :

به عنوان یک مرکز علمی – پژوهشی در تلاش است تا با شناسایی جذب و هدایت جوانان مستعد زمینه رشد و بالندگی آنان را فراهم نماید ، لذا دانشجویان محترم واجد شرایط یکی از بندهای 1 یا 2 می توانند با مراجعه به دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واقع در طبقه سوم ساختمان اداری واقع در شهرک دانشگاهی جهت عضویت اقدام نمایند :

1 ماده 1:

داوطلبان عضویت لازم است دارای شرایط عمومی زیر باشند:

1-1- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.

2-1- عتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه.

3-1- عدم اشتهار به فساد اخلاقی.

4-1- عدم سابقه عضویت در مجامع، احزاب و گروههایی که با نظام جمهوری اسلامی در تضاد باشند.

5-1- داشتن سن 15 تا 30 سال.

تبصر1: جوانان زیر 15 سال و دارای استعداد درخشان با ویژگی برجسته به تشخیص شورای باشگاه.

تبصره2: جوانان دارای مدرک دکترای تخصصی یا درجه اجتهاد تا 35 سالگی به تشخیص شورای باشگاه.

تبصره 3: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و مدارس سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در شرایط مساوی از اولویت در عضویت برخوردار خواهند بود..

 

ماده 2:

دارندگان شرایط ماده 1 و حداقل یکی از بندهای زیر، می توانند به مدت 2 سال به عضویت باشگاه درآیند. تجدید عضویت در صورت احراز شرایط لازم، بلامانع است.

1-2 سالانه حدود 500 نفر دانش آموز که مصداق یکی از بندهای زیر باشند:

 

-1-2- دانش آموزانی که میانگین دو سال متوالی آنان 19 و بالاتر در مقطع راهنمایی و 18/5 و بالاتر در مقطع دبیرستان باشد.

2-1-2- احراز رتبه اول ( بر اساس آئین نامه مربوط) در یک پایه تحصیلی در دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی سما

3-1-2- نفرات اول تا سوم مسابقات علمی کشوری در رشته های مختلف.

4-1-2- برگزیدگان المپیادها جهت اعزام به مسابقات بین المللی در هر رشته.

5-1-2- برگزیدگان اول آثار هنری جهت شرکت در نمایشگاههای معتبر بین المللی در هر رشته.

2-2- سالانه حدود 2500 نفر دانشجو که مصداق یکی از بندهای زیر باشند:

1-2-2- تا 1000 نفر دارندگان رتبه های بالا در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در 5 گروه آزمایشی، تا 800 نفر دارندگان رتبه های بالا در آزمون سراسری سازمان سنجش و آموزش کشور در 4 گروه آزمایشی، برای ورود به مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه ای به نسبت تعداد شرکت کننده در آزمون در هر گروه آزمایشی.

2-2-2- داشتن معدل 18 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نیمسال ) در مقطع کارشناسی برای کلیه رشته های گروه علوم انسانی و هنر.

1-2-2-2- داشتن معدل 17 و بالاتر در دو نمیسال تحصیلی ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نیمسال ) و داشتن اثر پژوهشی قابل قبول شورای باشگاه برای کلیه رشته های گروه علوم انسانی و هنر.

3-2-2- داشتن معدل17 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نیمسال ) در مقطع کارشناسی برای کلیه رشته های گروه علوم تجربی.

4-2-2- داشتن معدل 16 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نیمسال ) در مقطع کارشناسی برای کلیه رشته های گروه فنی مهندسی، ریاضی و فیزیک.

تبصره:4: حداقل تعداد واحدهای گذرانده در دو نیمسال تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در هر یک از بندهای فوق 20 واحد می باشد.

5-2-2- کسب رتبه اول در آزمون امتحان جامع علوم پایه و امتحان جامع دوره پری انترنی در هر دانشگاه برای رشته های علوم پزشکی.

1-5-2-2- نفرات اول بورد تخصصی در هر رشته از رشته های پزشکی در هر دوره.

2-5-2-2- نفرات اول تا سوم امتحان ورودی دروه دستیاری رشته های مختلف علوم پزشکی در سراسر کشور.

 

-5-2-2- نفرات اول امتحان جامع رشته های پیراپزشکی در هر دوره.

4-5-2-2- نفرات اول آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

6-2-2- کسب رتبه اول در یک مقطع و رشته تحصیلی دانشگاهی ( بر ا ساس آئین نامه دانش آموختگان رتبه اول دانشگاه آزاد اسلامی)

7-2-2- کسب رتبه اول در بین حداقل یکصد نفر شرکت کننده در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در هر رشته در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

8-2-2- چاپ حداقل یک مقاله علمی- پژوهشی در مجلات علمی معتبر داخلی یا خارجی، و یا ارائه حداقل دو مقاله در کنفرانسهای علمی معتبر( به شرط چاپ حداقل خلاصه مقاله در کتابچه مجموعه مقالات ) و ارائه مقاله کامل به باشگاه برای مقطع پایین تر از دکتری تخصصی برای متقاضیان عضویت که حداقل معدل 15 و یا بالاتر داشته باشند.

9-2-2- چاپ حداقل دو مقاله علمی- پژوهشی در مجلات علمی معتبر داخلی یا خارجی، و یا چاپ یک مقاله در مجلات معتبر داخل و خارج و ارائه حداقل یک مقاله در کنفرانس های علمی معتبر برای افراد مقطع دکتری تخصصی که حداقل معدل 17 و بالاتر داشته باشند.

تبصره 5: ارائه مقاله در کنفرانسها به شرط چاپ در دفترچه مجموعه مقالات کنفرانس و ارائه مقاله کامل به باشگاه بررسی خواهد شد.

3-2-سالانه حدود 250 نفر پژوهشگر جوان که مصداق یکی از شرایط زیر باشند:

1-3-2- دارای اثر پژوهشی برجسته نظیر مقالات چاپ شده یا ویژگی برجسته در زمینه های علمی، فنی، ادبی، هنری و فرهنگی به تشخیص شورای باشگاه.

2-3-2- کلیه نفرات اول استانها که توسط ورازت آموزش و پروش و یا دانشگاهها به جشنواره های رسمی کشور نظیر رازی ، خوارزمی و ... معرفی می گردند.

3-3-2- دارای اختراع یا کشف مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور یا کمیته علمی باشگاه.

4-3-2- دارندگان درجه اجتهاد مورد تأیید مراجع صالح کشور

تبصره 6: از زمان احراز هر یک از شرایط بالا نباید بیش از دو سال گذشته باشد.

 

شرایط عضویت کتابخانه :

الف- ارائه یک قطعه عکس ، مدرک دانشجویی( پرینت یا کارت ) ، تهیه تعرفه 6000 ریالی ( ششصد تومان) از امور مالی دانشجویی     

ب- اعتبار عضویت تا پایان تحصیلات می باشد .

انجمن های علمی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 14 انجمن علمی پژوهشی فعال دارد که دانشجویان محترم
می توانند بدون حائز بودن شرط معدل در هر یک از آن ها عضو باشند .

اسامی انجمن ها به شرح ذیل می باشد :

انجمن علمی برق ، انجمن علمی شیمی ، انجمن علمی کشاورزی ، انجمن علمی روانشناسی ، انجمن علمی حسابداری ، انجمن علمی کامپیوتر ، انجمن علمی مواد و سرامیک ، انجمن علمی زیست شناسی ، انجمن علمی مدیریت آموزشی، انجمن علمی پرستاری ، انجمن علمی فیزیک ، انجمن علمی عمران ، انجمن علمی مکانیک ، انجمن علمی صنایع .

مرکز رشد : این مرکز با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی که در واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف فناوری تشکیل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند پشتیبانی می کند با حمایت های مراکز رشد ، موسسات نوپای فناور رشد و توسعه و به شرکت های سودآور و اقتصادی تبدیل می گردند علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به دفتر ارتباط با صنعت واحد یا به سایت www.astpi.ir مراجعه نمایند .  

علاقمندان جهت اطلاعات بیشتر از حوزه معاونت پژوهشی می توانند به وب سایت دانشگاه به آدرس :
 www.iau-saveh.ac.ir مراجعه نمایند .

آزمایشگاههای دانشکده کشاورزی

ردیف

نام آزمایشگاه

مکان

نام مسئول

1.         

آزمایشگاه هرباریوم

دانشکده کشاورزی

 

2.         

آزمایشگاه میکروب شناسی

دانشکده کشاورزی

مهندس حسنی

3.         

آزمایشگاه گیاهشناسی و بیماریهای گیاهی

دانشکده کشاورزی

مهندس حسنی

4.         

آزمایشگاه حشره شناسی

دانشکده کشاورزی

مهندس حسنی

5.         

آزمایشگاه شیمی (کشاورزی)

دانشکده کشاورزی

مهندس حسنی

6.         

آزمایشگاه تغذیه دام و بیوشیمی

دانشکده کشاورزی

مهندس سلیمی

7.         

آزمایشگاه تحقیقات کشاورزی

دانشکده کشاورزی

مهندس سلیمی

8.         

آزمایشگاه جانور شناسی و فیزیولوژی دام

دانشکده کشاورزی

مهندس سلیمی

9.         

آزمایشگاه آب و خاک

دانشکده کشاورزی

مهندس ناظمی

10.      

آزمایشگاه کشت بافت

دانشکده کشاورزی

مهندس ناظمی

11.      

آزمایشگاه فیزیک

دانشکده کشاورزی

مهندس ناظمی

12.      

آزمایشگاه کالبدگشایی

مزرعه

مهندس پناهی

13.      

آزمایشگاه پرورش زنبورعسل                  

مزرعه

مهندس پناهی

14.      

آزمایشگاه فیزیولوژی

مزرعه

مهندس پناهی

15.      

آزمایشگاه اصول و بهداشت دام

مزرعه

مهندس عشرتی

16.      

آزمایشگاه گاوداری

مزرعه

مهندس عشرتی

17.      

آزمایشگاه گوسفند داری

مزرعه

مهندس عشرتی

 

کارگاه دانشکده کشاورزی

1.         

سایت هواشناسی

مزرعه

مهندس عشرتی

2.         

گلخانه آموزشی

مزرعه

مهندس عشرتی

3.         

باغ تحقیقاتی

مزرعه

مهندس عشرتی

4.         

مزرعه آموزشی

مزرعه

مهندس عشرتی

5.         

کارگاه ماشین آلات کشاورزی

مزرعه

مهندس عشرتی

6.         

کارگاه باغبانی

مزرعه

مهندس عشرتی

7.         

کارگاه کامپیوترشماره1دانشکده کشاورزی

دانشکده کشاورزی

مهندس لطیف

8.         

کارگاه کامپیوتر دانشکده کشاورزی

دانشکده کشاورزی

مهندس لطیف

9.         

کارگاه کامپیوترشماره2دانشکده کشاورزی

دانشکده کشاورزی

مهندس لطیف

10.      

سمعی بصری

دانشکده کشاورزی

 

11.      

سمعی بصری

دانشکده کشاورزی

 

12.      

سمعی بصری

دانشکده کشاورزی

 

13.      

سمعی بصری

دانشکده کشاورزی

آ

 

آزمایشگاههای دانشکده فنی و مهندسی و برق و کامپیوتر

1.         

آزمایشگاه سیستم اندازه گیری (مکانیک)

دانشکده کشاورزی

مهندس ناظمی

2.         

آزمایشگاه فیزیک 1(سایت مرکزی)

سایت مرکزی

مهندس قاضی اسدی

3.         

آزمایشگاه فیزیک الکتریسته

سایت مرکزی

مهندس قاضی اسدی

4.         

آزمایشگاه فیزیک 3

سایت مرکزی

مهندس قاضی اسدی

5.         

آزمایشگاه فیزیک مدرن واپتیک

سایت مرکزی

مهندس قاضی اسدی

6.         

آزمایشگاه فیزیک هسته ای

سایت مرکزی

مهندس قاضی اسدی

7.         

آزمایشگاه شیمی عمومی

سایت مرکزی

مهندس صناعی

8.         

آزمایشگاه شیمی صنعتی

سایت مرکزی

 

9.         

آزمایشگاه شیمی آلی

سایت مرکزی

 

10.      

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

سایت مرکزی

مهندس کریم پور

11.      

آزمایشگاه شیمی تحقیقات

سایت مرکزی

مهندس کریم پور

12.      

آزمایشگاه شیمی تجزیه

سایت مرکزی

مهندس کریم پور

13.      

آز رباتیک

سایت مرکزی

آقای خدایاری

14.      

لابراتوار زبان

سایت مرکزی

آقای سعادتپور

15.      

آزمایشگاه عملیات حرارتی

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

 

16.      

آزمایشگاه متالوگرافی1

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

 

17.      

آزمایشگاه متالوگرافی2

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

 

18.      

آزمایشگاه خواص مکانیکی

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

 

19.      

آزمایشگاه فرایند 2

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

آقای عباس خانمحمدیان

20.      

آزکوره و خشک کن

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

آقای عباس خانمحمدیان

21.      

آزمایشگاه شیشه و لعاب و پرسلان

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

آقای عباس خانمحمدیان

22.      

آزمایشگاه‏عمران(بتن،مصالح‏ساختمانی،خاک)

سوله کارگاهی ش1(شهرک)

آقای باغکی

23.      

آزمایشگاه هیدرولیک‏و روسازی‏راه (عمران)

سوله کارگاهی ش1(شهرک)

آقای باغکی

24.      

آزمایشگاه تست غیر مخرب

سوله کارگاهی ش1(شهرک)

آقای باغکی

25.      

آزمایشگاه عملیات حرارتی (شهرک)

سوله کارگاهی ش1(شهرک)

 

26.      

آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

سوله کارگاهی ش1(شهرک)

 

27.      

آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

سوله کارگاهی ش1(شهرک)

 

28.      

آزمایشگاه مقاومت مصالح

سوله کارگاهی ش1(شهرک)

مهندس رفعت

29.      

آزمایشگاه دیجیتال 1

فنی و مهندسی(شهرک)

آقای مستندی

30.      

آزمایشگاه دیجیتال 2

فنی و مهندسی(شهرک)

آقای مستندی

31.      

آزمایشگاه کنترل خطی

فنی و مهندسی(شهرک)

آقای مستندی

32.      

آزمایشگاه فیزیک 2

فنی و مهندسی(شهرک)

 

33.      

آزمایشگاه فیزیک 1

فنی و مهندسی(شهرک)

 

34.      

آزمایشگاه اندازه گیری

فنی و مهندسی(شهرک)

 

35.      

آزمایشگاه الکترونیک

فنی و مهندسی(شهرک)

 

36.      

آزمایشگاه الکترونیک پیشرفته

فنی و مهندسی(شهرک)

 

37.      

آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی

فنی و مهندسی(شهرک)

 

38.      

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی(دیجیتال کامپیوتر)

فنی و مهندسی(شهرک)

 

39.      

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

فنی و مهندسی(شهرک)

 

40.      

آزمایشگاه ماشین 1و2

فنی و مهندسی(شهرک)

آقای سلامت

41.      

آزمایشگاه ماشین‏های الکتریکی

فنی و مهندسی(شهرک)

آقای سلامت

 

کارگاه های دانشکده فنی و مهندسی و برق و کامپیوتر

1.         

کارگاه نقشه کشی

دانشکده کشاورزی

دکتر زمانی(آقای باغکی)

2.         

کارگاه برق

سایت مرکزی

مهندس قاضی اسدی

3.         

کارگاه کامپیوتر شماره1

سایت مرکزی

مهندس  درستکار

4.         

کارگاه کامپیوتر (اینترنت)دانشکده فنی

سایت مرکزی

مهندس درستکار

5.         

سمعی بصری

سایت مرکزی

آقای سعادتپور

6.         

سمعی بصری

سایت مرکزی

آقای سعادتپور

7.         

سمعی بصری

سایت مرکزی

آقای سعادتپور

8.         

کارگاه جوشکاری زیرپودری و محافظ گاز

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

آقای رهنما

9.         

کارگاه برشکاری و ورقکاری

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

آقای رهنما

10.      

کارگاه جوشکاری قوس برق

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

آقای رهنما

11.      

کارگاه تراشکاری و ماشین ابزار

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

آقای حسین احدی

12.      

کارگاه عمومی

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

آقای حسین احدی

13.      

کارگاه مدلسازی

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

 

14.      

کارگاه مواد قالبگیری و ماهیچه سازی    

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

 

15.      

کارگاه ریخته گری 1 نصف مساحت کوره

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

 

16.      

کارگاه ریخته گری 2 نصف مساحت کوره

سوله کارکاهی ش2(شهرک)

 

17.      

کارگاه نقشه برداری

سوله کارکاهی ش1(شهرک)

آقای باغکی

18.      

کارگاه ریخته گری (شهرک)

سوله کارکاهی ش1(شهرک)

 

19.      

کارگاه قالب پرس

سوله کارکاهی ش1(شهرک)

مهندس تقوی

20.      

کارگاه تراشکاری قطعات خودرو

سوله کارکاهی ش1(شهرک)

مهندس رفعت(گروه مکانیک)

21.      

کارگاه یونیورسال

سوله کارکاهی ش1(شهرک)

مهندس تقوی

22.      

کارگاهCNC و کنترل عددی

سوله کارکاهی ش1(شهرک)

مهندس تقوی

23.      

کارگاه پروژه مواد

سوله کارکاهی ش1(شهرک)

 

24.      

کارگاه جوشکاری قوس الکتریک

سوله کارگاهی ش1(شهرک)

آقای رستمیان

25.      

کارگاه جوشکاری زیرپودری

سوله کارگاهی ش1(شهرک)

آقای رستمیان

26.      

کارگاه عمومی (شهرک دانشگاهی)

سوله کارگاهی ش1(شهرک)

آقای رستمیان

27.      

کارگاه برق

فنی و مهندسی(شهرک)

آقای مستندی

28.      

کارگاه تلویزیون و مونتاژ

فنی و مهندسی(شهرک)

آقای قنبری

29.      

کارگاه سیم پیچی

فنی و مهندسی(شهرک)

آقای سلامت

30.      

کارگاه کامپیوتر شماره (1)

فنی و مهندسی(شهرک)

آقای رضایی

31.      

کارگاه کامپیوتر شماره (2)

فنی و مهندسی(شهرک)

آقای رضایی

32.      

کارگاه کامپیوتر شماره (3)

فنی و مهندسی(شهرک)

آقای رضایی

33.      

کارگاه کامپیوتر

فنی و مهندسی(شهرک)

 

34.      

کارگاه کامپیوتر شماره4

فنی و مهندسی(شهرک)

 

35.      

سمعی بصری

فنی و مهندسی(شهرک)

آقای مطهری

36.      

سمعی بصری

فنی و مهندسی(شهرک)

آقای مطهری

37.      

سمعی بصری

فنی و مهندسی(شهرک)

آقای مطهری

 

آزمایشگاههای دانشکده علوم انسانی

1.         

آزمایشگاه روانشناسی

دانشکده علوم انسانی

آقای خلج

2.         

فیزیولوژی ورزشی

دانشکده علوم انسانی

آقای علیزادگان

 

کارگاه دانشکده علوم انسانی

1.         

کارگاه کامپیوتر (علوم انسانی )

دانشکده علوم انسانی

خانم مهندس ابطحی

2.         

کارگاه کامپیوتر شماره(1)(علوم انسانی ) 

دانشکده علوم انسانی

خانم مهندس ابطحی

3.         

کارگاه کامپیوتر شماره(2)(علوم انسانی )

دانشکده علوم انسانی

خانم مهندس ابطحی

4.         

سمعی بصری

دانشکده علوم انسانی

آقای خلج

5.         

سمعی بصری

دانشکده علوم انسانی

آقای خلج

6.         

سمعی بصری

دانشکده علوم انسانی

آقای خلج

7.         

سمعی بصری

دانشکده علوم انسانی

آقای خلج

8.         

لابراتوار زبان

دانشکده علوم انسانی

آقای خلج

9.         

پرستاری(پراتیک)

دانشکده علوم انسانی

خانم نعمتی

 

تعداد کل آزمایشگاهها: 60

تعداد کل کارگاهها: 60


 

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ساوه

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ساوه از سال تحصیلی 84-83 فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر دارای 16 کد رشته ، 980 دانشجو و12 نفر هیئت علمی تمام وقت و 120 نفر هیئت علمی مدعو و 37 نفرکارمند (در رسته های آموزشی ، اداری ، مالی ، خدماتی ) می باشد .

آموزشکده فنی و حرفه ای سما در زمینی به مساحت 14616 متر مربع احداث شده که در سال تحصیلی 85-84 حدود 4200 متر مربع از آن به عنوان فاز 1 آموزشکده سما و در سال 87-86 مجتمع کارگاهی آموزشکده با زیر بنای حدود 800متر مربع و در سال 89-88 ساختمان فاز 2با زیر بنای بیش از 6000متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفته است.

در حال حاضر آموزشکده مجهز به 5 سایت کامپیوتر و اینترنت با تمام امکانات ، کارگاهها و آزمایشگاههای رشته های الکترونیک ، الکترو تکنیک ، متالوژی ، صنایع فلزی و آزمایشگاههای رباتیک ، فیزیک ، ماشین ، کارگاههای تراشکاری، ورق کاری ، برشکاری ، هیدرولیک ، پنوماتیک ، مدارفرمان ، سیم پیچی ، سفال ، قالب بندی ، تأسیسات مکانیکی ، جوشکاری ، برق و گاز می باشد.
رشته های دایر در اموزشکده سما:
 

عنوان رشته

مقطع

الکترونیک

کاردانی پیوسته

الکتروتکنیک

کاردانی پیوسته

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

حسابداری

کاردانی پیوسته

متالورژی

کاردانی پیوسته

صنایع فلزی

کاردانی پیوسته

ساختمان

کاردانی پیوسته

امورزراعی

کاردانی پیوسته

اموردامی

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری

کاردانی پیوسته

سفال و سرامیک   ، صنایع شیمیایی

کاردانی پیوسته

ساخت وتولید ، مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته

صنایع شیمیایی

کاردانی پیوسته

مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته

ابزار دقیق

کاردانی پیوسته

تعمیر و نگهداری ماشین آلات صنعتی

کاردانی پیوسته

مربی بهداشت مدارس

کاردانی پیوسته

نقشه کشی و طراحی عمومی

کاردانی پیوسته

 


 

شماره تلفنهای ضروری شهرک دانشگاهی خاتم الانبیاء(ص)

8-42433342 -   086 و فکس 42433008 –086

کد پستی دانشگاه :     39197-15179

(روابط عمومی) 42433028 - 086

www.iau-saveh.ac.ir(دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه)

www.pr.iau-saveh.ac.ir      (روابط عمومی)

آموزشکده فنی و حرفه ای سما       

3-42249542 - 086

www.Sama-saveh.ac.ir

 

 

 

 

 

شماره تلفنهای مستقیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

اتاق

شماره تلفن

اتاق

شماره تلفن

ریاست دانشگاه

42433046

امور عمومی دانشکده کشاورزی

42433010

فاکس ریاست

42433008

امور عمومی علوم انسانی

42433035

معاون آموزشی

42433319

رئیس اداره آموزش فنی و مهندسی

42433334

معاون اداری مالی

42433318

رئیس اداره آموزش دانشکده کشاورزی

42433004

معاون پژوهشی

42433030

رئیس اداره آموزش دانشکده علوم انسانی

42433002

معاون عمران

42433003

سرپرست آزمایشگاهها

42433029

معاون دانشجویی

42433301

خبرگزاری آنا

42433308

ریاست دفتر فرهنگ اسلامی

42433305

انتظامات شهرک

42433000

معاون سما

22500204

کارگزینی کارکنان

42433314

رئیس دانشکده کشاورزی

42433027

آزمایشگاهها و کارگاهها

42433031

رئیس دانشکده علوم انسانی

42433033

سایت اینترنت

42433026

رئیس دانشکده فنی و مهندسی شهرک

42433017

خوابگاه فرهیختگان

42433031

مدیر پژوهشی

42433018

دفتر پژوهشگران جوان

42433037

مدیر مالی

42433315

ترابری

42433039

مدیر حراست

42433047

فاکس اداری مالی

42433317

مدیر گزینش

42433048

کارگزینی هیأت علمی

42433332

مدیر اداری

42433311

اتاق اساتید فنی و مهندسی

42433335

مدیر دانشجویی

42433305

اتاق اساتید علوم انسانی

42433032

مدیر دفتر ارتباط با صنعت

42433023

اتاق اساتید کشاورزی

42433014

مدیر اطلاعات و آمار

42433022

بسیج دانشجویی

42433015

مدیر آموزش

42433332

انتظامات دانشکده علوم انسانی

42433024

روابط عمومی

42433028

نقل و انتقالات

42433302

مخابرات

6-42433342

فارغ التحصیلان

42433303

 

 

 

 

 

 

1- دانشجویان عزیز شئونات اسلامی را رعایت فرمائید.

2- رعایت شادابی و نظافت محیط ضامن سلامتی خواهد بود.

3- رعایت احترام استادان ارجمند موجب تقویت رابطه صمیمی و تحکیم بنیه علمی دانشجویان خواهد شد.

4- از استعمال دخانیات و استفاده از پوشش و لباس نامناسب و آرایش در محیط دانشگاه جدداً خودداری فرمائید.

5- مقررات آموزشی و اداری و مالی دانشگاه را رعایت فرمائید.

6-جهت آگاهی کامل از مقررات آموزشی به مدیران محترم آموزشی دانشکده و کارشناسان محترم مراجعه فرمائید.

7- به اعلامیه ها و دستورالعملهای صادره از طرف حوزه های مختلف دقت فرمائید.

8- جهت پیگیری امور به حوزه های مربوطه مراجعه فرمائید.

9- هنگام حضور در دانشگاه بهمراه داشتن کارت شناسایی دانشجویی الزامی است.

10- جهت ورود میهمان همراه ، با مسئولان محترم انتظامات ورودی هماهنگی فرمائید.

11- رعایت نوبت جهت انجام امور در حوزه های مختلف توسط دانشجویان عزیز نشانه احترام به حقوق دیگران است.

12- مراحل ثبت نام و انصراف از تحصیل و خوابگاه و سرویس را تا تائید آخرین مرجع تصویب کننده پیگیری فرمائید تا موجب پرداخت هزینه های اضافی نگردد.

13- به تذکرات و توصیه های کتبی و شفاهی   مسئولان دانشگاه دقت فرمائید.


 

 

 

 انتخاب وب سایت

evden eve nakliyat malatya rent a car parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum burak medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü medyum büyü dua büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları bağlama büyüsü geri getirme büyüsü aşk büyüsü aly foods tortilla pizza tabanı galvanizli sac hrp sac hukuk bürosu aile avukatı ceza avukatı mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop ankara sex shop malatya sex shop eşya depolama b374k shell aspx shell alfa shell uluslararası nakliyat istanbul depolama istanbul evden eve nakliyat şehirler arası nakliyat evden eve nakliyat wifi kırma programları

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza